Noord 60
1741 BE Schagen
T. +31(0)224 - 216263

Bank dient tot het uiterste te gaan alvorens tot executoriale verkoop over te gaan / 6-06-2013

Vanwege de huidige crisis hebben steeds meer woningeigenaren moeite om hun hypotheeklasten te voldoen. Op grond van de wet is de hypotheekhouder bevoegd om tot executieverkoop over te gaan indien de schuldenaar niet aan zijn hypothecaire verplichtingen voldoet. De hypotheekhouder is, behoudens bijzondere omstandigheden, in beginsel vrij om te bepalen op welk moment hij tot executoriale verkoop overgaat. In een recent vonnis oordeelde de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam echter dat, mede gezien de crisis, op dit moment van een bank meer coulance mag worden verwacht dan in economisch goede tijden. Dit betekent dat een bank thans tot het uiterste dient te gaan voor zij het middel van een openbare veiling kiest.

Personen- en familierecht: Nieuwe normen berekening kinderalimentatie / 1-04-2013

Met ingang van 1 april 2013 is de wijze waarop kinderalimentatie wordt berekend veranderd. De commissie binnen de rechterlijke macht die verantwoordelijk is voor de wijzigingen heeft hiermee tegemoet willen komen aan de bezwaren van veel ouders over de relatief ingewikkelde wijze waarop kinderalimentatie tot op heden werd berekend. De nieuwe regels moeten het mogelijk maken om in standaard gevallen op relatief eenvoudige wijze zelf de verschuldigde kinderalimentatie vast te stellen. Ook beogen de nieuwe richtlijnen beter in te spelen op de verschillende manieren waarop gescheiden ouders de zorg en opvoedingstaken (met daarbij behorende kosten) verdelen. Anders dan voorheen komt er –ook als hier niet de financiële voor ruimte voor is- een minimum bijdrage van € 50,- per maand.

Hoewel het nodige wijzigt, blijft het uitgangspunt dat de hoogte van de kinderalimentatie enerzijds afhangt van hetgeen een kind kost (de behoefte) en anderzijds afhangt van de financiële ruimte die iedere ouder heeft om een aandeel in deze kosten te hebben (de draagkracht).

Wordt nog aan gewerkt / 30-05-2012

Er zullen spoedig nieuwsberichten op onze website volgen.