Noord 60, 1741 BE Schagen
T. +31(0)224 - 216263
KvK nr. 53844262

Privacy Policy

Advocatenkantoor (AdH) informeert u hierbij over de wijze waarop wordt omgegaan met het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens, zowel van u als opdrachtgever als van u als bezoeker van de website.

AdH verwerkt in het kader van de uitoefening van zijn dienstverlening persoonsgegevens als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). AdH is daarmee verwerkingsverantwoordelijke. AdH kan zonder verstrekking van persoonsgegevens geen uitvoering geven aan een opdracht.

AdH ontvangt de persoonsgegevens met betrekking tot cliënten, potentiële rechtzoekenden en diegene met wie de rechtzoekenden een rechtsbetrekking of (rechts)geschil heeft. AdH kan in dit kader persoonsgegevens verwerken van derden die niet zijn opdrachtgever zijn. De persoonsgegevens kunnen door AdH via alle mogelijke communicatiemiddelen worden ontvangen. Indien de dienstverlening dit nodig maakt, kunnen deze persoonsgegevens worden opgevraagd bij derden zoals in het kader van de basisregistratie personen en het handelsregister.

Als u via het contactformulier op de website een verzoek aan AdH doet, gaat u ermee akkoord dat AdH kennis neemt van uw persoonsgegevens zoals uw naam en e-mailadres zoals u die vermeldt op het contactformulier en dat AdH deze persoonsgegevens kan verwerken.

AdH verwerkt uw persoonsgegevens als daar rechtmatig een grondslag voor is, zoals toestemming van de betrokkene, een wettelijke verplichting, een overeenkomst, een algemeen belang of een gerechtvaardigd belang.

AdH gaat vertrouwelijk om met aan hem verstrekte persoonsgegevens en zal deze gegevens niet aan derden verstrekken anders dan ter uitvoering van zijn opdracht dan wel indien hij daartoe op grond van wet- en regelgeving is verplicht of indien hij daartoe een gerechtvaardigd belang heeft. AdH verstrekt geen persoonsgegevens aan derden voor marketing of andere commerciële doeleinden.

AdH kan de hem bekende persoonsgegevens gebruiken om vrijblijvende informatie, zoals nieuwsbrieven, te verzenden. Een betrokkene kan zich hiervoor te allen tijde schriftelijk afmelden.

AdH bewaart de hem bekende persoonsgegevens zolang als hij dit noodzakelijk acht. Ten aanzien van persoonsgegevens in het kader van een verstrekte opdracht zal de bewaartermijn ten minste zeven jaar bedragen.

Als betrokkene heeft u ten aanzien van de persoonsgegevens die AdH van u heeft:
- het recht in te zien welke gegevens AdH verwerkt en welke organisaties hier toegang toe hebben
- het recht om een voorstel te doen tot het wijzigen, aanpassen, of verbeteren van deze gegevens
- het recht om de gegevens te laten wissen als deze niet meer noodzakelijk zijn
- het recht om een door u gegeven toestemming voor een verwerking in te trekken
- het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw persoonsgegevens.

AdH kan van mening zijn dat een recht van betrokkene strijdig is met andere gerechtvaardigde belangen, waaronder die van AdH zelf. In dat geval zal AdH een beroep op de hiervoor genoemde rechten afwijzen en u hierover schriftelijk informeren.

AdH behoudt zich het recht voor de privacy-policy te wijzigen.

Voor vragen en opmerkingen kunt u tijdens kantoortijden contact opnemen met AdH via: 0224-216263. U kunt ook een email zenden aan: victor@advocatenkantoordehaas.nl


Faillissementsrecht

Komt u of uw opdrachtgever in betalingsproblemen, dan kan Advocatenkantoor De Haas u juridisch ondersteunen met het vinden van oplossingen.

Ondernemingsrecht

Het ondernemingsrecht houdt zich bezig met rechtspersonen, waaronder de besloten vennootschap en de naamloze vennootschap. Onderdelen van het ondernemingsrecht zijn handelsgeschillen, financiering, fusies en overnames.

Incasso

Indien uw afnemers uw factuur niet voldoen of de factuur die u ontvangt niet correct is, dan kunt u mij inschakelen voor advies. Eventueel kan een procedure aanhangig worden gemaakt, dan wel verweer worden gevoerd.

Huurrecht

De aandacht gaat bij Advocatenkantoor De Haas zowel uit naar toepassing van het huurrecht met betrekking tot bedrijfsruimten, als met betrekking tot woonruimten.